[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่                                                                                      โรงเรียนบ้านเกาะตาล

หน่วยการเรียนรู้                  เรื่อง  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน                 จำนวน      ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่            เรื่อง   การเขียนเล่าเรื่องวันสำคัญ                                      เวลา     ชั่วโมง

วันที่ทำการสอน                 ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔                    ชื่อผู้ทำการสอน   ครูรัตติยา   ไผ่ชู

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มาตรฐาน  ท ๒.๑    ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล และสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. สาระสำคัญ

                การเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด   นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                                ใช้การเขียนเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับวันสำคัญ

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

                                ๑.    นักเรียนสามารถเขียนเล่าเหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้

                                ๒.   นักเรียนมีทักษะการสืบค้นข้อมูล

                                .    นักเรียนมีความตั้งใจ  สนใจในการทำกิจกรรมการเรียนรู้

๔. สาระการเรียนรู้

                                การเขียนเล่าเรื่องวันสำคัญ

๕. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา มีความภูมิใจ และธำรง

ความเป็นไทย

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑.    ครูทบทวนเรื่องการเขียนแบบต่างๆ  ที่เรียนไป   แล้วให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่องวันสำคัญ 

๒.   หลังจากที่นักเรียนชมวีดีทัศน์เสร็จแล้ว  ให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่ดู โดยครูเขียนประเด็นที่

       นักเรียนบอกขึ้นบนกระดานดำ จากนั้นช่วยกันเรียบเรียงเป็นงานเขียน

๓.   นักเรียนร่วมกันอ่านเรื่องที่เขียนสรุปบนกระดานดำพร้อมกัน

 

 

 

 

 

ขั้นสอน

 ๔.  ให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับวันสำคัญ

        (วันลอยกระทง)โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวันลอยกระทง จากห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต

 ๕.   เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จ แบ่งกลุ่มเป็น ๓  กลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

        ภายในกลุ่ม   และช่วยกันตรวจสอบถูกต้องโดยครูคอยดูแลความถูกต้อง และชี้แนะ

 ๖.  ให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง  โดยใช้สัญลักษณ์                                 แทน ดี     พอใช้     ควร

       ปรับปรุง   โดยครูกล่าวชมเชยคนที่ทำถูกต้อง  และให้กำลังใจพร้อมช่วยกันแก้ไขส่วนที่ควรปรับปรุง

                 ขั้นสรุป

๗.    หลังจากนักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันแล้ว   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการรายงาน แบบ

        ฝึกเสริมทักษะการเขียน

                 ๘.   ให้นักเรียนทำชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนชุดที่ ๔ ผังการสร้างองค์ความรู้รายบุคคล เรื่อง การเขียน      

                      เล่าเรื่องเกี่ยวกับวันสำคัญ   โดยทำนอกเวลาเรียน หรือที่บ้าน เพื่อตรวจสอบความสนใจ ใฝ่รู้และ

                      ความรับผิดชอบในการทำงาน

                 ๙.   นักเรียนส่งผลงาน ครูตรวจผลงานพร้อมให้คะแนนในใบบันทึก

๗. สื่อวัสดุอุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้

                                ๑.   ห้องสมุด

๒.  คอมพิวเตอร์

                ๓.  วีดีทัศน์ เรื่อง วันสำคัญ

                              ๔.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับวันสำคัญ(วันลอยกระทง)

                               

๘. การวัดผลและประเมินผล

      ๑. สิ่งที่ต้องประเมิน

                ด้านความรู้

- เขียนเล่าเหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้

                ด้านทักษะ

                                -  มีทักษะการสืบค้นข้อมูล

                ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                -  มีความตั้งใจ  สนใจในการทำกิจกรรมการเรียนรู้

                                                -  ทำงานได้สำเร็จ

 

 

 

 

 

 

      ๒.  เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

- ผังการสร้างองค์ความรู้รายบุคคล เรื่อง การเขียนเล่าเรื่อง

                                -  แบบบันทึกผลการประเมินรายบุคคล

       ๓.  เกณฑ์การให้คะแนน

             เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ระดับ ๔

ระดับ๓

ระดับ ๒

ระดับ ๑

ด้านความรู้

- เขียนเล่าเหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้

 

-เขียนเล่าเหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้ถูกต้องและละเอียดชัดเจน

 

-เขียนเล่าเหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้ถูกต้อง และมีใจความสำคัญ

 

-เขียนเล่เหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้

 

-เขียนเล่าเหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้ไม่ชัดเจน

ด้านทักษะ

- มีทักษะการสืบค้นข้อมูล

 

-มีทักษะการสืบค้นข้อมูลดีมาก

 

-มีทักษะการสืบค้นข้อมูลดี

 

-มีทักษะการสืบค้นข้อมูลพอสมควร

 

-มีทักษะการสืบค้นข้อมูลน้อย

ด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

-  มีความสนใจ  และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม

 

- ความสำเร็จของงาน

 

 

- มีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดีมาก

- ทำงานเสร็จเรียบร้อย

 

 

- มีความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดี

 

- ทำงานเสร็จ

 

 

- มีความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมพอสมควร 

-  ทำงานเสร็จเรียบร้อยบางส่วน

 

 

- มีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมน้อย 

-  ทำงานเสร็จ   บางส่วน

 

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับ ๔  คะแนน               ๑๓ - ๑๖    คะแนน

                ระดับ ๓  คะแนน                 ๙ - ๑๒   คะแนน

                ระดับ ๒  คะแนน                  ๕ -      คะแนน

                ระดับ ๑  คะแนน                    ๑ -    คะแนน

 

 

 

 

การตัดสินผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนจะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผน ฯ นี้ ต้องมีผลการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ    ขึ้นไป

 

๙.  ความเห็นผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ลงชื่อ....................................................................................

                                                                       (นายอำนวย   ชูปัน)

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะตาล

                                                                  

๑๐.  บันทึกหลังสอน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๑๑.  ปัญหาและอุปสรรค

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๑๒. ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                       ลงชื่อ..................................................ผู้สอน

                                                                         ( นางรัตติยา   ไผ่ชู)

                                                    วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................

 

แบบประเมินผลการเขียนคำ

กลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ (ภาษาไทย)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 โรงเรียนบ้านเกาะตาล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต ๒

ภาคเรียนที่     ปีการศึกษา  ๒๕๕๔             

คำชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนแผนผังความคิด และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้ผลการเรียนรู้ระดับ ๒ ขึ้นไป

 

เลขที่

ชื่อ - นามสกุล

รายการประเมิน / ระดับคะแนน

 

ด้านความรู้

-เขียนเล่าเหตุการณ์ หรือประวัติเกี่ยวกับวันสำคัญได้

ด้านทักษะ

-มีทักษะการสืบค้นข้อมูล

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-  มีความสนใจ  และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ความสำเร็จของงาน

รวมคะแนน

ระดับคะแนน

ผลการประเมิน

 

 

 

ด.ช.สมพร           บานเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.อภิสิทธิ์        หวานเสนาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ชุมพล          เครือมอ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  ด.ช.ณัฐกานต์     แกล้วกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ธนัช             มั่นใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ณภัทร          คชเถื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ธรรมรัตน์    จันทร์เพ็ญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.พิพัฒน์         พิมพ์มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.นพรัตน์       สว่างภักดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

ด.ญ.ผกามาศ      สมมาตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑

ด.ญ.จารุณี          แย้มคร้าม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒

ด.ญ.อารยา         ปัสสาพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ต้องได้ผลการเรียนรู้ระดับ ๒ ขึ้นไป

 

 

                                                                                                ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน

                                                                                                                   (นางรัตติยา   ไผ่ชู)

 ผู้เขียน : ยุทธนา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเกาะตาล
อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 371
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มสาระภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง สระ -ะ 25 / ต.ค. / 2554
      แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 25 / ต.ค. / 2554
      การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design 25 / ต.ค. / 2554
      แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 25 / ต.ค. / 2554
      แผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ป.๑ 25 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก