[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่อง : แผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ป.๑
ความรู้จากการปฏิบัติงานแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คำไทยใช้คล่อง เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ รักษ์ความเป็นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สอนวันที่ ๑๘ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑.เป้าหมายการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑ ป๑/๘ มีมารยาทในการอ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท ๒.๑ ป.๑/๓ มีมารยาทในการเขียน ๑.๒ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด - ลักษณะและความหมายของสัญลักษณ์ความเป็นไทย - พยัญชนะ สระและเลขไทย ๒. สาระการเรียนรู้ ๒.๑. ความรู้ ๒.๑.๑ บอกความหมายของสัญลักษณ์ความเป็นไทยได้ ๒.๑.๒ วิธีการอ่านสระ พยัญชนะ เลขไทยและการแจกลูกสะกดคำ ๒.๒. ทักษะ/กระบวนการ ๒.๒.๑ ออกเสียงสระ พยัญชนะและการแจกลูกสะกดคำ ๒.๒.๒ เขียนสระ พยัญชนะ เลขไทยและคำตามรูปแบบ ๒.๒.๓ การพูดเล่าเรื่องจากการฟังและการดู ๓. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน ๕. ชิ้นงาน/ ภาระงาน - แบบฝึกอ่านชุดที ๑ - ใบงาน เขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ - คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๖. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ ๑ สังเกตพฤติกรรม ๒ ตรวจผลงาน ๑ แบบสังเกตพฤติกรรม ๒ แบบประเมินผลงาน ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ ๓.๑ กิจกรรมรวมชั้น ๓.๑.๑ ดูภาพและสนทนาถึงความเป็นไทย เช่น สัญลักษณ์ไทยได้แก่ภาษาไทย เลข ไทย ธงชาติไทย บอกความหมายและคุณค่าของภาษาไทย ๓.๑.๒ ฝึกออกเสียง -า ., อู และพยัญชนะ ต , ถ , พ, ม, ร, แจกลูกสะกดคำ ตามครู ๓.๑.๓ ดูภาพและฝึกอ่านออกเสียงตามครูในแบบฝึกอ่านเรื่อง “ รถไฟ” ๓.๒ กิจกรรมจับคู่ ๓.๒.๑ ฝึกการแจกลูกสะกดคำเป็นคู่ ๆ ๓.๒.๒ (ดูบัตรคำศัพท์) ฝึกอ่านเป็นคำ เช่น ตา , มา, รา, กา, ขา, วา, กู , ถู , มา, หา, มา, รา , ดู , หู , นา, ตา , ลา , รู ๓.๓ กิจกรรมกลุ่ม อ่านออกเสียงแบบฝึกอ่านที่ ๑ พร้อม ๆ กัน อ่านออกเสียงความหมายของคำศัพท์ เติมคำศัพท์และโยงเส้นให้ตรงกับภาพ ๓.๔ กิจกรรมเดี่ยว ๓.๔.๑ คัดสระพยัญชนะ เลขไทยและคำศัพท์จากการฝึกอ่านด้วยตัวบรรจงเต็ม บรรทัด ๓.๔.๒ อ่านออกเสียงเรื่อง “รถไฟ” จนอ่านได้คล่องและอ่านให้ครูฟัง ๓.๕ กิจกรรมรวมชั้น ๓.๕.๑ นำเสนอผลงานจากกิจกรรมข้อ ๕ แล้วร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ พร้อมกัน ๔. ภาระงาน/ชิ้นงาน ๔.๑ แบบฝึกอ่านชุดที ๑ ๔.๒ ใบงาน เขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ ๔.๓ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๕. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ ๕.๑ บัตรคำ / บัตรภาพ ๕.๒ แบบฝึกอ่าน ๕.๓ ใบงานกลุ่ม ๖. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ ๑ สังเกตพฤติกรรม ๒ ตรวจผลงาน ๑ แบบสังเกตพฤติกรรม ๒ แบบประเมินผลงาน ๗. บันทึกหลังการสอน ผลการสอน..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ปัญหา / อุปสรรค.......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ๘. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ.. .............................................. (ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน สารีบุตร) ครูผู้สอน ๙. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ...................................................... (นายบุญชม ติ๊บบุ่ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อ่านเขียนเสริมสร้างนักคิด เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ รักษ์ความเป็นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สอนวันที่ ๒๓ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑. เป้าหมายการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และบันเทิง ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดและแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับ เด็ก ๒. สาระการเรียนรู้ ๒.๑ ความรู้ ๒.๑.๑ หลักการอ่านสะกดคำแจกลูก ๒.๒ ทักษะ/กระบวนการ ๒.๒.๑ การอ่านสะกดคำแจกลูก ๒.๒.๒ การอ่านคำศัพท์และชุดคำ ๒.๓ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒.๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ ๓.๑. กิจกรรมรวมชั้น ๓.๑.๑ ทบทวนการอ่านสะกดคำแจกลูก จากแผนที่ ๑ ทั้งคำศัพท์และบทอ่าน ๓.๑.๒ ฝึกอ่านคำใหม่จากบัตรคำ ได้แก่ ตา กล้า รถไฟ ดู กา หู นา แล้วอ่าน พร้อมกัน และช่วยอธิบายความหมายของคำ ๓.๑.๓ อ่านเรื่อง “รถไฟ” แล้วช่วยกันเล่าเรื่องจากการอ่าน ๓.๑.๔ ช่วยกันเล่าประสบการณ์หรือเรื่องราวการเดินทางในท้องถิ่นของตนเองด้วยวิธี ต่าง ๆ ตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น ๓.๑.๕ ช่วยกันวาดภาพตามความสนใจ ระบายสีให้สวยงามและเขียนคำบรรยายภาพ ให้ถูกต้อง ๓.๒ กิจกรรมเดี่ยว ๓.๒.๑ ฝึกเขียนแจกลูกและสะกดคำพร้อมกับฝึกอ่าน ๓.๒.๒ เล่าเรื่อง “รถไฟ” ตามประสบการณ์ของตนเอง ให้เพื่อนฟัง ๓.๓ กิจกรรมรวมชั้น ๓.๓.๑ นำเสนอผลงาน ๓.๓.๒ อภิปรายสรุปจากการอ่านและการทำกิจกรรม ๔. ภาระงาน/ชิ้นงาน ๔.๑ ใบงานการเขียนแบบแจกลูก ๔.๒ วาดภาพพาหนะที่นักเรียนที่ใช้เดินทางและเขียนบรรยายใต้ภาพ ๕. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ ๕.๑ แบบฝึกอ่านชุดที่ ๒ ๕.๒ ใบงานการเขียนพยัญชนะประสมกับสมสระ ๖. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ ๑ สังเกตพฤติกรรม ๒ ประเมินผลงาน ๑ แบบสังเกตพฤติกรรม ๒ แบบประเมินผลงาน ๗. บันทึกหลังการสอน ผลการจัดการเรียนรู้ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ปัญหา / อุปสรรค.......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ๘. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ................................................ (ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน สารีบุตร) ครูผู้สอน ๙. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ...................................................... (นายบุญชม ติ๊บบุ่ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ปริศนาภาษาไทย เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ รักษ์ความเป็นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สอนวันที่ ๒๖ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑. เป้าหมายการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป๑/๘ มีมารยาทในการอ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และบันเทิง มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับ เด็ก ๒. สาระการเรียนรู้ ๒.๑. ความรู้ ๒.๑.๑ อ่านคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง ๒.๑.๒ อ่านออกเสียงเรื่อง “มา ดู รถไฟ” ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ๒.๒ ทักษะ/กระบวนการ ๒.๒.๑ การอ่านสะกดคำ – แจกลูกคำศัพท์ ในเรื่อง มา ดู รถไฟ ๒.๒.๒ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงามตามรูปแบบ ๒.๓ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๒.๓.๑ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒.๓.๒ ความสามารถในการสื่อสสาร ๒.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒.๔.๑ ใฝ่เรียนรู้ ๒.๔.๒ มุ่งมั่นในการทำงาน ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ ๓.๑. กิจกรรมรวมชั้น ๓.๑.๑ ทบทวนการอ่านสะกดคำ แจกลูกพยัญชนะและสระที่เรียนมาแล้ว ๓.๑.๒ อ่านคำศัพท์จากแบบฝึกอ่านชุดที่ ๓ “มา ดู รถไฟ” ๓.๑.๓ อ่านออกเสียงตามครู แล้วช่วยกันเล่าเรื่องจากการอ่าน ๓.๑.๔ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการเดินทางในท้องถิ่นจากประสบการณ์ของตนเอง ๓.๒. กิจกรรมจับคู่ ๓.๒.๑ ฝึกอ่านแบบฝึกอ่านเป็นคู่ ๆ ๓.๒.๒ ฝึกการตั้งคำถาม - ตอบคำถาม ๓.๒.๓ อ่านออกเสียงแบบฝึกอ่านเป็นคู่ ๆ ๓.๓ กิจกรรมเดี่ยว ๓.๓.๑ เขียนประโยคง่าย ๆ จากคำศัพท์ที่กำหนดให้ ๓.๓.๒ วาดภาพตามความสนใจจากเรื่องที่อ่าน ๓.๓.๓ เขียนและอ่านสะกดคำ ๓.๔ กิจกรรมรวมชั้น ๓.๔.๑ นำเสนอผลงานที่คัดเลือกแล้ว ๓.๔.๒ สรุปผลการทำกิจกรรมและเนื้อหาในบทเรียน ๔. ภาระงาน/ชิ้นงาน ๔.๑ อ่านแบบฝึกอ่านชุดที่ ๓ ๔.๒ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๔.๓ ใบงานการอ่านเขียนสะกดคำ ๔.๔ ใบงานการเรียงคำเป็นประโยค ๕. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ ๕.๑ แบบฝึกอ่านชุดที่ ๓ ๕.๒ บัตรคำศัพท์ ๕.๓ ใบงานการเรียงคำเป็นประโยค ๖. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ ๑ สังเกตพฤติกรรม ๒ ตรวจผลงาน ๑ แบบสังเกตพฤติกรรม ๒ แบบประเมินผลงาน ๗. บันทึกหลังการสอน ผลการจัดการเรียนรู้ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ปัญหา / อุปสรรค.......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ๘. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ................................................ (ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน สารีบุตร) ครูผู้สอน ๙. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ...................................................... (นายบุญชม ติ๊บบุ่ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง รู้รักษ์ภาษาไทย เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ รักษ์ความเป็นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สอนวันที่ ๓๑ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑. เป้าหมายการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ท ๑.๑ ป.๑/๔ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ท ๓.๑ ป.๑/๓ แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับ เด็ก ๒. สาระการเรียนรู้ ๒.๑. ความรู้ ๒.๑.๑ อ่าน – เขียนสะกดคำศัพท์ในบทร้อยกรอง “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัง” ๒.๑.๒ อ่านออกเสียงทำนองเสนาะได้ตามหลักการอ่าน ๒.๑.๓ บอกความหมายของบทร้อยกรองได้ ๒.๒ ทักษะ/กระบวนการ ๒.๒.๑ การอ่าน - การเขียนสะกดคำแจกลูก ๒.๒.๒ การอ่าน – การท่องบทอาขยาน ๒.๓ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๒.๓.๑ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒.๓.๒ ความสามารถในการสื่อสสาร ๒.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒.๔.๑ ใฝ่เรียนรู้ ๒.๔.๒ มุ่งมั่นในการทำงาน ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ ๓.๑. กิจกรรมรวมชั้น ๓.๑.๑ สนทนาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน” ๓.๑.๒ ทบทวนการสะกดคำ แจกลูก ๓.๑.๓ ฝึกอ่านแบบฝึกอ่านชุดที่ ๔ “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน” ๓.๒. กิจกรรมจับคู่ ๓.๒.๑ จับคู่ฝึกอ่านออกเสียงแบบฝึกอ่านชุดที่ ๔ “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน” เป็น ทำนองเสนาะและฝึกท่องบทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน” ๓.๒.๒ ช่วยกันวาดภาพตามจินตนาการจากบทอาขยาน ๓.๓ กิจกรรมกลุ่ม ๓.๓.๑ ร่วมอภิปรายความหมายของบทร้อยกรองและฝึกท่องบทอาขยานเป็นกลุ่ม ๓.๔ กิจกรรมเดี่ยว ๓.๔.๑ คัดคำศัพท์ และความหมาย ๓.๔.๒ เรียงคำเป็นประโยค ๓.๔.๓ วาดภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ ๓.๔.๔ ท่องบทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน” ๔. ภาระงาน/ชิ้นงาน ๔.๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๔.๒ แต่งประโยคจากบทอาขยาน ๔.๓ ตั้งคำถาม - ตอบคำถามจากการอ่าน ๕. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ ๕.๑ ใบงานเติมคำให้ตรงกับภาพ ๕.๒ ใบงานเรียงคำให้เป็นประโยค ๖. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ ๑ สังเกตพฤติกรรม ๒ ตรวจผลงาน ๑ แบบสังเกตพฤติกรรม ๒ แบบประเมินผลงาน ๗. บันทึกหลังการสอน ผลการจัดการเรียนรู้ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ปัญหา / อุปสรรค.......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ๘. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ................................................ (ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน สารีบุตร) ครูผู้สอน ๙. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ...................................................... (นายบุญชม ติ๊บบุ่ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมความรู้ เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ รักษ์ความเป็นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สอนวันที่ ๓ – ๕ มิ.ย. ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑. เป้าหมายการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการถอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้น ท ๑.๑ ป๑/๒ บอกความหมายของคำและ ข้อความที่อ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ป๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นคความรุ้และความบันเทิง ท ๓.๑ ป๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป๑/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม ไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ๒. สาระการเรียนรู้ ๒.๑. ความรู้ ๒.๑.๑ สรุปความรู้ที่ได้รับจากเพลงพื้นบ้าน “เพลงกล่อมเด็ก กาดำ” ได้ ๒.๑.๒ บอกข้อความที่ได้รับจากเพลงพื้นบ้านได้ ๒.๒ ทักษะ/กระบวนการ ๒.๒.๑ อ่านเพลงกล่อมเด็ก “กาดำ” และอธิบายความหมายของคำได้ ๒.๒.๒ ร้องเพลง “กาดำ” ได้ ๒.๓ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๒.๓.๑ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒.๓.๒ ความสามารถในการสื่อสาร ๒.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒.๔.๑ ใฝ่เรียนรู้ ๒.๔.๒ มุ่งมั่นในการทำงาน ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ ๓.๑. กิจกรรมรวมชั้น ๓.๑.๑ ร่วมกันอ่านสะกดคำ แจกลูกคำศัพท์จากเพลง “กาดำ” จากบทฝึกอ่านที่ ๑.๙ ๓.๑.๒ อ่านออกเสียงเพลง “กาดำ” ตามครูและสนทนาเรื่องความหมายของเนื้อเพลง ๓.๑.๓ บอกประโยชน์และคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน และบทเพลงกล่อมเด็ก ๓.๒. กิจกรรมจับคู่ ๓.๒.๑ ฟังเพลง “กาดำ” และฝึกร้องตามครู ๓.๒.๒ ร้องเพลงกล่อมเด็ก “กาดำ” พร้อม ๆ กัน ๓.๓ กิจกรรมกลุ่ม ๓.๓.๑ แต่ละกลุ่มช่วยกันเล่าเรื่องจากเพลง “กาดำ” ๓.๓.๒ ช่วยกันวาดภาพตามเนื้อเพลง ๓.๔ กิจกรรมเดี่ยว ๓.๔.๑ คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด “เพลงกาดำ” ๓.๔.๒ เขียนตามคำบอกคำศัพท์ในเนื้อเพลง ๑๐ คำ ๓.๔.๓ ร้องเพลงกล่อมเด็กตนเองเคยได้ยินให้เพื่อฟัง ๔. ภาระงาน/ชิ้นงาน ๔.๑ แบบฝึกอ่านชุดที่ ๕ ๔.๒ ใบงาน การคัดลายมือ ๔.๓ บทเพลงกล่อมเด็ก “กาดำ” ๕. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ ๕.๑ เนื้อเพลง “กาดำ” ๕.๒ ใบงานการคัดลายมือ ๕.๓ ใบงานการเขียนตามคำบอก ๖. การวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือ ๑ สังเกตพฤติกรรม ๒ ตรวจผลงาน ๑ แบบสังเกตพฤติกรรม ๒ แบบประเมินผลงาน ๗. บันทึกหลังการสอน ผลการจัดการเรียนรู้ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ปัญหา / อุปสรรค.......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ๘. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ................................................ (ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน สารีบุตร) ครูผู้สอน ๙. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ลายมือชื่อ...................................................... (นายบุญชม ติ๊บบุ่ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ใบความรู้ที่ ๑.๕ ฉันคนไทย คนไทย แสนดี มีภาษาใช้ คือ ภาษาไทย ใช้พูด ใช้เขียน ไปอยู่ ที่ไหน ไร้คน ติเตียน พวกเรา นักเรียน รักภาษาไทย แบบฝึกอ่านที่ ๑.๔ อ่านเป็นคำ ให้นักเรียนจับคู่กันฝึกอ่าน เป็นคำ ครูบันทึกผลการอ่าน ตา มา รา กา ขา วา หา ลา รู ดู ถู หู กู งู ปู กา มา ตา มา มา หา ลา ตา ดา รา ดู กา ดู ตา รู หู ถู หู ถู ขา ตา มา นา ดารา มา นา ดารา มา หา ตา ตา มา ดู กา แบบฝึกอ่านที่ ๑.๕ ให้นักเรียนฝึกอ่าน เพลงกล่อมเด็ก ครูบันทึกผลการอ่าน กาดำ *********** กาเอ๋ย กาดำ รู้จำรู้จักรักเพื่อน ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชเชือน รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา เกลื่อนกลุ้ม รุมล้อม พร้อมพรัก น่ารักน้ำใจกระไรหนา การเผื่อแผ่ แนะพ่อหนูจงดูกา มันโอบอ้อมอารีรัก ดีนักเอย ใบงานที่ ๑.๑๐ ให้นักเรียนตอบปริศนาคำทายต่อไปนี้ โดยเขียนคำตอบลงในช่องว่าง แล้วให้วาดภาพประกอบคำตอบตามจินตนาการ เป็นพ่อของแม่ คนแก่ใจดี ลูกหลานมากมี เป็นที่พึ่งพา __________________ __________________ ใช้โดยสารไป ปลอดภัยดีจัง ขบวนยาวเรานั่ง เสียงดังชึ่กชั่ก ___________________ ___________________ นกนี้สีดำ จำไว้ให้ดี ตื่นเช้าเร็วรี่ ร้องเรียกชื่อตน ___________________ ___________________ แบบประเมินก่อน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รักษ์ความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชื่อ .................................................................เลขที่ .................. จงกา Í ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ 1. 2. 3. 4. 5. 11. 12. 13. ภาพ ตรงกับพยัญชนะตัวใด ก. พ ข. ฟ ค. ภ ข้อใดอ่านผิด ก. ท อ่านว่า ทอ ข. ธ อ่านว่า ทอ ค. ฐ อ่านว่า ทอ พยัญชนะใดอ่านออกเสียงต่างกัน ก. ฑ – ฒ ข. ฎ – ด ค. พ – ผ ข้อใดคือวิธีการเขียนสระ –า ที่ถูกต้อง ก. ข. ค. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. สระ–า เป็นสระเสียงยาว ข. สระ–า เป็นสระเสียงสั้น ค. สระ–า เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะ จากภาพตรงกับข้อใด ก. + 1–1 ข. + 1–1 ค. + 1–1 ข้อใดมีสระแตกต่างกัน ก. ขาพามา ข. ตามานา ค. กาดูปู ข้อใดถูกต้อง ก. + = ๒ ข. 4 = + ค. = 4 6. 7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ภาพ ข้อใดอ่านถูกต้อง ก. ตอ – อา – ตา ข. ตอ – ตา – อา ค. ตอ – ออ – อา ข้อใดต่างจากพวก ก. มานา ข. หายา ค. เฮฮา ข้อใดมีความหมายตรงกับภาพ ก. + –า1 ข. + –า1 ค. + –า1 ข้อใดคือวิธีการเขียน สระ – ที่ถูกต้อง ก. ข. ค. คำว่า ดู อ่านอย่างไร ถูกต้อง ก. ดอ – ออ – ดู ข. ดอ – ดู – อู ค. ดอ – อู – ดู ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 14 - 16 ก. อา ข. ดู ค. นา ตา กล้า และ อา ....................กา กล้าอยู่กับ.................... อาอยู่ที่............................. ข้อใดต่างจากพวก ก. ๖ – 6 – ข. – ๒ – 2 ค. ๕ – 4 – เลือกคำตอบที่เหมาะสมลงในช่องว่าง ผมชื่อ...................................................... ชื่อเล่นว่า................................................. อายุ.............................ปี ก. โรงเรียนอักษรเจริญวิทยา ข. ป. 1 / 1 ค. ด.ช. หนักแน่น สมชื่อ ก. เจี๊ยบ ข. ด.ช. หนักแน่น สมชื่อ ค. 6 ก. ป. 1 / 1 ข. 6 ค. เกณฑ์ประเมินการอ่าน ระดับคะแนน ประเด็น การประเมิน ๔ ๓ ๒ ๑ น้ำหนัก ความสำคัญ ความถูกต้อง และคล่องแคล่ว อ่านได้ถูกต้อง ทุกคำตามหลักการอ่านออกเสียงและมีทักษะในการอ่าน อ่านถูกต้อง ทุกหลักการอ่านออกเสียงผิด ๑-๒ คำ และตะกุกตะกัก อ่านตะกุกตะกักเล็กน้อย ออกเสียงผิด ๓-๕ คำ อ่านผิดมาก ตั้งแต่ ๖ คำขึ้นไป ๒ การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ อ่านออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้อง ชัดเจนทุกคำ อ่านออกเสียงคำควบกล้ำผิด ๑-๒ คำ อ่านออกเสียงคำควบกล้ำผิด ๓-๕ คำ อ่านออกเสียงคำควบกล้ำผิดตั้งแต่ ๖ คำขึ้นไป ๑ การอ่านเว้นวรรคตอน อ่านเว้นวรรคตอนถูกต้องทุกครั้ง อ่านเว้นวรรคตอนผิด ๑-๒ ครั้ง อ่านเว้นวรรคตอนผิด ๓-๕ ครั้ง อ่านเว้นวรรคตอนผิดตั้งแต่ ๖ ครั้งขึ้นไป ๑ มีนิสัยรักการอ่าน อ่านทุกครั้งที่มีเวลาว่าง อ่านบ่อยครั้งที่มีเวลาว่าง อ่านบ้างเล็กน้อย นาน ๆ ครั้ง ๑ รวม ๕ แบบประเมินการพูด ที่ ประเด็นคะแนน ชื่อ - สกุล พฤติกรรมที่ประเมิน รวม ๑๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ออกเสียงคำศัพท์ ได้ถูกต้องชัดเจน พูดบอกความหมาย ของคำ ได้ถูกต้อง พูดสื่อความ ได้ตามสถานการณ์ ๕ ๕ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ คะแนน ๑๓ - ๑๕ ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก คะแนน ๑๐ - ๑๒ ระดับ ๓ หมายถึง ดี คะแนน ๗ - ๘ ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ คะแนน ๑ - ๖ ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ............... จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ............... ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน แบบประเมินพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ที่ ประเด็นคะแนน ชื่อ - สกุล ท่าทาง ประกอบ การพูด ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และ คล่องแคล่ว รวม ๑๐ คะแนน ระดับคุณภาพ ๓ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ คะแนน ๙ - ๑๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน ๗ - ๘ คะแนน หมายถึง ดี คะแนน ๕ – ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้ คะแนน ๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ............... จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ............... ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน แบบประเมินการเขียน ที่ ประเด็นคะแนน ชื่อ - สกุล สะอาด ถูกต้อง สวยงาม คะแนน ระดับคุณภาพ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ คะแนน ๒๖ - ๓๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน ๑๘ - ๒๕ คะแนน หมายถึง ดี คะแนน ๑๑ - ๑๗ คะแนน หมายถึง พอใช้ คะแนน ๑ – ๑๐ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ............... จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ............... ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน แบบประเมินการอ่านคำศัพท์และประโยค ที่ ชื่อ – สกุล พฤติกรรมที่ประเมิน รวม ๑๕ คะแนน ระดับคุณภาพ อ่านได้คล่องแคล่ว อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านออกเสียงคำ ควบกล้ำได้ชัดเจน อ่านเว้นวรรคตอนถูกต้อง ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ คะแนน ๑๓ - ๑๕ ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก คะแนน ๑๐ - ๑๒ ระดับ ๓ หมายถึง ดี คะแนน ๗ - ๘ ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ คะแนน ๑ - ๖ ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ............... จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ............... ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน แบบประเมินคุณภาพของชิ้นงาน ที่ ประเด็นคะแนน ชื่อ - สกุล ความยากง่าย ของชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และ คล่องแคล่ว รวม ๑๐ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ๓ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ คะแนน ๙ - ๑๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน ๗ - ๘ คะแนน หมายถึง ดี คะแนน ๕ – ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้ คะแนน ๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ............... จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ............... ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน แบบประเมินเจตคติต่อการร่วมกิจกรรม ที่ ประเด็นคะแนน ชื่อ - สกุล ความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก การเคารพกติกา รวม ๑๐ คะแนน ระดับคุณภาพ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ คะแนน ๙ - ๑๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน ๗ - ๘ คะแนน หมายถึง ดี คะแนน ๕ – ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้ คะแนน ๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ............... จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ............... ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ที่ ชื่อ – สกุล พฤติกรรมที่ประเมิน รวม ๒๐ คะแนน ระดับคุณภาพ พฤติกรรมต่อตนเอง พฤติกรรมต่อผู้อื่น พฤติกรรมต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยันหม่นนเพียร มีน้ำใจ เคารพสิทธิของผ้ขอื่น เสียสละไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นประชาธิปไตย เคารพกติกามารยาท เป็นผ้ปนำและผ้แตามท่แดี ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ คะแนน ๙ - ๑๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน ๗ - ๘ คะแนน หมายถึง ดี คะแนน ๕ – ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้ คะแนน ๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ............... จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ............... ลงชื่อ.................................... ผู้ประเมิน

ผู้เขียน : ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน สารีบุตร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย
อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1043
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มสาระภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง สระ -ะ 25 / ต.ค. / 2554
      แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 25 / ต.ค. / 2554
      การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design 25 / ต.ค. / 2554
      แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 25 / ต.ค. / 2554
      แผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ป.๑ 25 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก